Center for Biomedical Resources

Members

Center for Biomedical Resources
Telephone: (037) 246-166Fax: (037)
586-410
Name Extension No.
Chairman of Biomedical Resources Steering Committee I-Shou CHANG 33600
Chief Kueiyu LEE 33610
Abby SUN 33601
Jennifer HOU 33605
Ally TSAI 33607
Hsu-Chuan WANG 33617
Bonny LIEN 33609
Shih-Hai WANG 33629
Wesley LIE 33608